บริษัท คลินิกน้ำเสีย จำกัด

บริษัท คลินิกน้ำเสีย จำกัด  (WASTEWATERCLINIC CO., LTD. “WWC”) เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ด้วยหมายเลขหมายประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560020272 และดำเนินการภายใต้คณะทำงานที่มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะทาง มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้ดูแลโครงการหน่วยงานเอกชนมากกว่า 50 โครงการ และโครงการหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า 20 โครงการ ทีมงานดำเนินงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ประกอบกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความจริงใจต่อการให้บริการ  จึงเป็นหลักประกันความสำเร็จในการดำเนินกิจการตลอดมา
Wastewaterclinic Company Limited is registered as a legal entity according to the Civil and Commercial Code on July, 31, 2017 and that it was issued with Taxpayer ID NO. 0125560020272 pursuant to the Revenue Code. The company has been managed under a well-qualified team of environmental engineering field. Relevant experience, expertise, and commitment in service together with the implementation of advanced technology can therefore ensure succeed in all projects undertaken. 

" คืนน้ำ ให้ชีวิต "

Conserve Water, Save Life