บริษัท คลินิกน้ำเสีย จำกัด

WASTEWATER CLINIC COMPANY LIMITED

ให้บริการ งานสำรวจ งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานควบคุมดูแล งานติดตั้ง งานที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียเคมี น้ำเสียชีวภาพ การจัดหาน้ำการจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการด้านการจัดการน้ำเสีย

" คืนน้ำ ให้ชีวิต "

Conserve Water, Save Life

OUR

SERVICE

Survey

งานสำรวจ

Design

งานออกแบบระบบน้ำดี และ ระบบบำบัดน้ำเสีย

Maintenance

ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

Civil work

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

Products

จำหน่ายจุลินทรีย์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย

Analysis

เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ

Consultant

งานที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย