การบริการ Service


- งานสำรวจ Survey

- งานออกแบบระบบน้ำดี และระบบบำบับน้ำเสีย Design water and wastewater treatment system

- งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย Civil work

- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater treatment system maintenance 

- จำหน่ายจุลินทรีย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย Sales of microorganism and equipment 

- เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water sampling and analysis

- งานที่ปรึกษาด้านระบบบำบับน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม Consultation services for wastewater treatment system and environment


Sales of microorganism and equipment (จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย)