งานสำรวจออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่


 (ประเภทงานกล่องกระดาษ)

รายละเอียดโครงการ :  1. ออกแบบสำรวจ  2. ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย  3. ติดตั้งระบบกรองน้ำและฆ่าเชื้อ  4. ควบคุมดูแลระบบฯ