งานสำรวจออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย


 (ประเภทงานชุบโลหะ) 

รายละเอียดโครงการ :  1. ออกแบบสำรวจ  2. ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย  3. ควบคุมดูแลระบบฯ