งานสำรวจออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย


(ผลิตอาหารลูกชิ้น)

รายละเอียดโครงการ : 1. ออกแบบระบบแยกไขมัน  2. ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย  3. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย