งานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย


(ผลิตกระดาษแข็ง)

รายละเอียดโครงการ : 1. ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย