งานออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย


(ผลิตอาหารนมเด็ก)

รายละเอียดโครงการ :  1.งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  2. งานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย