งานออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย


(ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม)

รายละเอียดโครงการ : 1. งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 2. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 3.งานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย